Andelsselskabet Bogø Vandværk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fredag den. 25. juni 2021 kl. 19.00

på Cafe Stalden, Hougårdsbanke 5, 4793 Bogø By

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget og takstblad fremlægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:

Marianne Kim Graff (modtager genvalg)

Johnny Jensen (modtager genvalg)

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er:

Ulrik Bonnerup (modtager genvalg)

Jesper Heien (modtager genvalg)

8. Eventuelt.

Årsregnskab 2020, budget 2021, forslag til takstblad og servicedeklaration 2020 kan ses på vandværkets hjemmeside  www.bogøvand.dk under punktet Information. Har man ikke adgang til computer, vil man kunne hente papirudgave i Dagli’Brugsen.

Hvis coronapas/antigentest er påkrævet på dagen for afholdelse af generalforsamling, skal dette fremvises.

Da vi meget gerne vil kende antallet af deltagere ved generalforsamlingen, bedes man tilmelde sig ved fremsendelse af mail til bogoevand@gmail.com, eller på tlf. nr. 25556239.  Man vil dog få adgang til generalforsamlingen, uagtet om man er tilmeldt, såfremt man er andelshaver i Bogø Vandværk

Alle generelle myndighedskrav vil blive overholdt.

Grundet gældende adgangsbegrænsninger henstilles det, at hver husstand kun er repræsenteret af 1. person.

Bestyrelsen

Bogø Vandværk

Bogø Vandværk
I 1935 gik en række fremsynede Ø-boere i spidsen for oprettelse af en fælles vandforsyning på Bogø. Siden har vandværket leveret vand til flere og flere af Øens beboere. Kun 2 ejendomme er endnu ikke tilsluttet.  
Hvor finder du os?
Vi er fysisk placeret på Vesterskovvej 11, 4793 Bogø. Vandværket forsyner i dag 1190 forbrugere og udpumper årligt ca. 70.000 m3 rent drikkevand til erhvervsvirksomheder, skoler, institutioner og private.
Vandkvalitet
Vandværkets grundvandsmagasin er godt beskyttet af et op til 30 m. tykt lerlag, der sikrer vand af meget høj kvalitet. Drikkevandet hentes i kalklagene i en dybde af ca. 65 m. under terræn.