Vigtig meddelelse fra Bogø Vandværk

Ifølge vandværkets vedtægter skal selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsens plan var at afholde generalforsamlingen den 26. marts 2021, men da forsamlingsforbuddet for indendørs forsamlinger stadig er højst 5 personer, og der ikke er udsigt til, at forbuddet lempes inden 26. marts, ser bestyrelsen sig nødsaget til at udsætte indkaldelsen, indtil der bliver fysisk mulighed for generalforsamlingens afholdelse.

Det har været under overvejelse, at søge generalforsamlingen gennemført virtuelt, men under hensyn til øens befolkningssammensætning med mange ældre forbrugere, vurderer bestyrelsen, at en virtuel generalforsamling vil afskære alt for mange fra at komme til orde.

En ny dato for generalforsamlingens afholdelse vil blive meddelt hvert enkelt medlem, ligesom den vil blive annonceret på vandværkets hjemmeside, i BogøTidende, på Portalen og ved opslag i Dagli’Brugsen.

Dagsorden, årsregnskab 2020, budget 2021, forslag til takstblad og servicedeklaration 2020 vil blive lagt på vandværkets hjemmeside i god tid inden generalforsamlingen.

Bogø Vandværk
I 1935 gik en række fremsynede Ø-boere i spidsen for oprettelse af en fælles vandforsyning på Bogø. Siden har vandværket leveret vand til flere og flere af Øens beboere. Kun 2 ejendomme er endnu ikke tilsluttet.  
Hvor finder du os?
Vi er fysisk placeret på Vesterskovvej 11, 4793 Bogø. Vandværket forsyner i dag 1190 forbrugere og udpumper årligt ca. 70.000 m3 rent drikkevand til erhvervsvirksomheder, skoler, institutioner og private.
Vandkvalitet
Vandværkets grundvandsmagasin er godt beskyttet af et op til 30 m. tykt lerlag, der sikrer vand af meget høj kvalitet. Drikkevandet hentes i kalklagene i en dybde af ca. 65 m. under terræn.