Takstblad

Takstblad for 2020

Andelsselskabet Bogø Vandværk 

   

Anlægsbidrag:

Anlægsbidraget er for 2019 fastsat til 14.000,00 kr. pr. part. (hovedanlægsbidrag 3.000,00 kr. -

forsyningsledningsbidrag 8.000,00 - stikledningsbidrag incl. måler og brønd 3.000,00 kr.).

Anlægsbidragenes fordeling på de enkelte ejendomme sker efter nedenstående fordelingsnøgle. 

Fordelingsnøgle ved tilslutning til vandværk:

Eenfamiliehus hvis boligen har egen stikledning----------------------------------------------------1,0 part

Beboelser hvor flere husstande har fælles stikledning, eksempelvis

dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, andelsboliger m.v. pr. husstand---------------------------- 0,9 part

Sommerhuse------------------------------------------------------------------------------------------ 1,0 part

Institutions- og erhvervsforbrug:

Med et beregnet årsforbrug på indtil 200 m3------------------------------------------------------- 1,0 part

+ for hver yderligere påbegyndt 200 m3 indtil 1.000 m3 (max 3,0 parter)----------------------- 0,5 part

+ for hver yderligere påbegyndt 500 m3 indtil 3.000 m3 (max 7,0 parter)-------------------- ---1,0 part

+ for hver yderligere påbegyndt 1.000 m3 indtil 10.000 m3 (max 14 parter)----------------- ---1,0 part

Ved årsforbrug på mere end 10.000 m3 fastsættes fordelingstallet efter forhandling

og kommunens godkendelse.

Driftsbidrag:

Faste bidrag:

Bidrag for lejlighed/parcelhus/sommerhus------------------------------------------------------------  kr. 240,00

Bidrag for ubebygget grund med tappehane-----------------------------------------------------------kr. 100,00

Bidrag for landbrug-------------------------------------------------------------------------------------  kr. 550,00

Bidrag erhverv------------------------------------------------------------------------------------------- kr. 550,00

Bidrag efter målt forbrug:

Bidrag pr. målt m3---------------------------------------------------------------------------------------kr.    3,50

Statsafgift (Grønne afgifter):

Betaling efter måler pr. M3----------------------------------------------------------------------------- kr.    6,18

Drikkevandsbidrag (Kortlægning og beskyttelse af drikkevand)------------------------------------- kr.    0,19

Særbidrag:

Lukkegebyr-—....................--------------------------------------------------------------------------- kr. 200,00

+ påløbne håndværkerudgifter

Genåbningsgebyr---------------------------------------------------------------------------------------- kr. 200,00

+ påløbne håndværkerudgifter

Vandspild samt ulovlig havevanding-------------------------------------------------------------------- kr. 325,00

Rykkergebyr 1 'ste rykker------------------------------------------------------------------------------- kr.   62,50

Rykkergebyr 2'den rykker.........................----------------------------------------------------------- kr.  125,00

Manglende indsendelse af aflæsningskort-------------------------------------------------------------- kr.  125,00

Aflæsning af måler--------------------------------------------------------------------------------------- kr.   50,00

Indbetalingsgebyr for forbrugere, de ikke er tilmeldt PBS -------------------------------------------- kr.   20,00    

Ejendomsoplysninger til mæglere o.lign. ved ejerskifter------------------------------------------------kr. 250,00

Flytteopgørelse--------------------------------------------------------------------------------------------kr.  250,00

Udsendelse af EAN-opkrævninger ---------------------------------------------------------------------- kr. 100,00

 

Renteberegning 1,5 % pr. måned beregnes 30 dage efter opkrævningsdato med mindstebeløb kr. 10,00.

Opkrævningstermin 1 gang årligt i 4. kvartal.

Alle bidrag er excl. gældende moms. Gebyrer er momsfrie

Vandværket kan alene opkræve de takster, der fremgår af takstbladet.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. juni 2020.