Vedtægt

VEDTÆGT

for andelsselskabet

BOGØ VANDVÆRK

Navn og hjemsted

§ 1

Selskabet er et andelsselskab ved navn Bogø Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Vordingborg kommune.

Formål

§ 2

Selskabets formål er:

i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for

vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige

henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes

fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

Medlemmer

§ 3

Selskabets medlemmer er grundejere – indenfor værkets forsyningsområde – som

har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet

eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem

af selskabet.

Medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte

vilkår.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser

§ 5

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og

afdrag samt alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne

kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at

opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes ligeligt.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger

eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets

bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende

ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Sker

dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles

for dets forpligtelser.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en deklaration, tinglyst pantestiftende

på ejendommen, sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved

tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

Udtræden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens

nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr) i forbindelse med ekspropriation,

ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.

Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom

eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge

særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsens fastsat

afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leverancepligt ved køb fra selskabet.

Hvis købere ikke, eller kun delvist, afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et

beløb til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.

Anlæg

§ 8

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuelt

højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes

værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jf. regulativets bestemmelser

herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl. stikledning til og med

stophane (ved haveskel), også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte

være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i

samme udstrækning selskabet.

Ledninger over privat grund

§ 9

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, såvidt

muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer

skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en

efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende

regler for beregningen af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til

at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning

over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen

finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens

placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes

regning.

Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

Indskrænkninger i vandleverancen

§ 10

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må

finde sted. Eventuel ekstra udgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i

takstbladet.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end

eventuelle lejere med vand jf. i øvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere

med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse fra bestyrelsen.

Vandspild er forbudt, jf. regulativet.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger

i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod

eller lignende særafgift.

Generalforsamling

§ 11

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til hvert enkelt medlem.

Forslag som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til formanden inden den 1. februar.

Eventuelle indkomne forslag skal fremgå af indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget og takstblad fremlægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Revisor kan genvælges.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,

eller når mindst 30% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende

herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter

modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen

autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret

§ 12

Intet medlem har mere end een stemme. Ethvert medlem kan kræve hemmelig

afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel

stemmeflerhed.

Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer,

og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den

pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse

to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling,

på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved almindelig stemmeflerhed.

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres

af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes

af långiveren.

Bestyrelsen

§ 13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen,

idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Genvalg kan finde sted. Mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne skal være fastboende

på Bogø, således at disse har let ved at give møde. Af disse 3 medlemmer skal

formanden udvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af

medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende

selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne

og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent

omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration,

reparation og vedligeholdelse.

Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af

regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet

uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.

Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal

forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører beslutningsprotokol, der

underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen

indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede

medlems resterende valgperiode.

Tegningsret

§ 14

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg

eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele

bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med

den daglige drift.

Alle udgifter skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen, jf.

dennes forretningsorden.

Regnskabet

§ 15

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser,

kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer samt et

af bestyrelsen valgt revisionsfirma.

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

Opløsning

§ 16

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes,

såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil

kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et

andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter

de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Ikrafttræden

§ 17

Foranstående vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 1993.

ophæver alle tidligere vedtægter og generalforsamlingsvedtagelser og træder i kraft

straks.

H. Bolt Jørgensen

Dirigent

Bestyrelsen

Sven Nielsen                  Frede J. Rasmussen

Johs. Klog                                    Eyvind Halse

Steen Kronborg